ORGA Advies
Oplossen Oplossen
Waar benaderen klanten ons voor?
Assessments Assessments
Wat zeggen referenten?
Commited Commited
Nice to know!
SportSights SportSights
Meedenken Meedenken
Analyseren Analyseren
Strategisch HR Strategisch HR
Coaching Coaching
Creatief Creatief
Helder Helder
Career Experiences Career Experiences
Duurzame inzetbaarheid Duurzame inzetbaarheid
Teamfoto Teamfoto
Omgeving Omgeving
Personal Development Personal Development
Personal Development Personal Development
Video: Simon Sinek Why, How, What
Personal Development Personal Development
Personal Development Personal Development
Personal Development Personal Development
Personal Development Personal Development
Hoe komen we met jou als nieuwe collega, in contact ?
Personal Development Personal Development
Personal Development Personal Development
Personal Development Personal Development
Personal Development Personal Development
Mental Toughness Mental Toughness
Contact

Waar benaderen klanten ons voor?

Organisatie; Performancemanagement

Om de performance van medewerkers te vergroten en talentontwikkeling met organisatieontwikkeling te verbinden bieden wij een eenvoudige en doeltreffende aanpak aan de hand van de ORGA development & performance navigator.

Organisaties hebben op het vlak van HR in de afgelopen jaren steeds vaker tools ingezet om het proces van in-, door- en uitstroom van personeel te monitoren, te faciliteren en te sturen. Een valkuil voor organisaties bij het inzetten van de verschillende HR tools is het verlies van samenhang.  Men beschouwt  de vraagstukken op het vlak van werving, selectie, talentontwikkeling, management development  of performance management vaak als losstaande projecten. In onze overtuiging is het van belang om juist bovenstaande HR tools steeds te verbinden met de markt- en organisatieontwikkeling, alleen dan draagt dit bij aan de continuïteit van organisaties.

ORGA Advies heeft een aanpak ontwikkeld volgens het gedachtegoed van Simon Sinek die samenhang creëert en versimpelt, waardoor medewerkers weten hoe en op welke manier zij zich kunnen ontwikkelen. Hierdoor komen zij in beweging  en kunnen zij hun performance verbeteren.

Organisatie; Opvolgingsplanning

In kennisintensieve organisaties waar professionals werken die aangestuurd worden door een maatschap of directie, dient zich vanwege het uittreden van de generatie van babyboomers, of door gewijzigde onderlinge verhoudingen, een opvolgings-vraagstuk aan.  Wanneer de opvolging mislukt, dan heeft dit direct gevolgen voor de continuïteit van de organisatie en geeft vaak verlies van werkgelegenheid.

De opvolgende generatie wordt gedreven door andere waarden, motieven en belangen dan de babyboomers, wat het  opvolgingsvraagstuk complexer maakt. Daarbij komt nog dat aan het ondernemerschap van een maatschapslid of directielid in het huidige tijdsgewricht hogere eisen worden gesteld dan in het verleden.

ORGA Advies heeft een aanpak ontwikkeld met betrekking tot het maken van een continuïteitsplan. Wij werken daarin samen met partners vanuit verschillende disciplines; accountancy, fiscaal- en ondernemingsrecht, veranderkunde. Het continuïteitsplan vraagt namelijk om een aanpak vanuit verschillende disciplines. Het is onze overtuiging dat alleen op deze manier een daadwerkelijke risicoreductie kan plaatsvinden en dat er gefundeerde besluiten met betrekking tot de continuïteit  kunnen worden genomen.

Team; Nulmetingen bij verandertrajecten

Organisaties, teams en individuen worden steeds actiever aangesproken op hun wendbaarheid en adaptief vermogen. Het kunnen sturen op een kwantitatief en kwalitatief juiste personeelsformatie is een van de belangrijkste HR uitdagingen van de komende jaren.

In dit kader worden wij door onze opdrachtgevers benaderd om als start van team- en organisatieontwikkeltrajecten nulmetingen uit te voeren.

Na een nulmeting weet de organisatie exact wat haar ontwikkelpotentieel is. Nulmetingen worden voorafgegaan door presentaties om iedere deelnemer actief te betrekken. Een scherpe analyse en aanbevelingen voor de toekomst, is het resultaat.

Vragen die wij regelmatig beantwoorden zijn:

 • Wat is het huidige niveau en het ontwikkelpotentieel van (onderdelen van) de organisatie?
 • Welke interventies zijn nodig om de gewenste ontwikkeling te kunnen doormaken?
 • Wie past het beste in welke rol, met welke verantwoordelijkheid?

Onze aanpak van nulmetingen verschilt per vraag, maar kent altijd een stramien van een gedegen voorbereiding, transparantie, een valide en betrouwbare meting en concrete advisering. Het resultaat van deze nulmetingen stelt onze opdrachtgevers in staat om zich te focussen op datgene wat er daadwerkelijk toe doet voor de ontwikkeling van mensen en organisatie.

Team; Teamontwikkeling

Door onze inzichtgevende en activerende teamaanpak, komen teams in beweging en wordt de impact van teams gericht versterkt. Het resultaat is meer focus, flexibiliteit en rendement.

Beter presteren, efficiënt organiseren,  innoveren. Het zijn urgente thema’s voor onder andere maatschappen, besturen, managementteams, projectteams en accountmanagementteams.
Het beter benutten van het aanwezige teampotentieel maakt vaak het verschil tussen middelmatigheid en succes.
Onze opdrachtgevers benaderen ons om hen hierin te ondersteunen.

Vragen die ons vaak worden gesteld zijn:

 • Hoe kunnen individuele verschillen in ons team beter worden benut?
 • Welke interventies zijn er nodig om teamontwikkeling gericht te versnellen?
 • Het team heeft grote ambities, sterke persoonlijkheden, tegenvallend resultaat. Hoe kan dit worden gekeerd?
 • Het MT heeft last van bepaalde ineffectieve gedragspatronen, kunnen jullie het MT coachen op nieuw effectiever gedrag?

Bij teamontwikkelvraagstukken dient ORGA Careersights als vertrekpunt. Careersights is een eenvoudige, krachtige teamontwikkelmethode die: grip geeft op de dynamiek tussen het team, de medewerkers en de leidinggevende, handvatten biedt voor gerichte interventies, versneld inzicht biedt in de voorkeursstijlen en leerstijlen van managers en medewerkers én in de fase van teamontwikkeling bestaande wetenschappelijke inzichten van Jung (voorkeursstijlen), Kolb (leerstijlen) en Tuckman (teamontwikkeling) combineert

Het resultaat van onze teamontwikkelaanpak is meer focus, zelfreflectie, wederzijds begrip en stijlflexibiliteit binnen maar ook buiten het team.

Individueel; Loopbaancoaching voor professionals

Door onze pragmatische en gefocuste manier van coachen ontwikkelen (boventallige) professionals zich gerichter en sneller. Zij leren hun verantwoordelijkheid nemen en mogelijkheden benutten naar de volgende stap in hun loopbaan binnen (of buiten) de organisatie.

Coaching is een populaire tool die wordt ingezet bij het ontwikkelen van personeel. Dit heeft ervoor gezorgd dat er ook inmiddels veel verschillende definities en vormen van coaching bestaan. Wij hanteren de uitgangspunten zoals de Nobco, de Nederlandse orde van beroepscoaches, luidt: “Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door: bewustwording en persoonlijke groei, het vergroten van zelfvertrouwen en het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden.

Onze opdrachtgevers benaderen ons voor de volgende vormen van coaching:

Loopbaancoaching:
Coaching gericht op het verdere verloop van de loopbaan; voor een succesvolle invulling van een (nieuwe) functie, het ontdekken van talenten, mobiliteitsvraagstukken of outplacement.

Persoonlijke coaching:
Voor het ontwikkelen van zelfinzicht, bewustwording van het eigen gedrag en achterliggende drijfveren en vergroting van persoonlijke effectiviteit.

Management coaching:
Voor leidinggevenden op operationeel/tactisch niveau die hun effectiviteit als leidinggevende willen vergroten.

Executive coaching:
Voor managers op strategisch niveau, werkzaam in een complex krachtenveld, die een sparringpartner zoeken op het gebied van strategieontwikkeling, bedrijfsvoering binnen een politieke arena.

De coachingsaanpak verschilt per vraagstelling en per coach, maar kent altijd een stramien van een intake, gedegen voorbereiding, transparantie en wordt passend gemaakt aan beschikbare tijd en budget. Aan het eind van het coachingstraject vindt er een evaluatie plaats en wordt een transfer gemaakt naar de (toekomstige) werksituatie.

Het resultaat van de coaching wordt doorgaans zichtbaar in een steile leercurve en nieuw perspectief bij de deelnemer. Opdrachtgevers kunnen hierdoor eenduidige verwachtingen stellen bij de ontwikkeling van hun medewerkers.

Geïnteresseerd in coaching? Klik hier voor meer informatie over een intake.

Individueel; Assessments en Competentiescans

Het nog beter benutten van het potentieel, adaptief vermogen en wendbaarheid van medewerkers is dan ook een van de belangrijkste uitdagingen van HR de komende jaren.

Door de inzet van valide en betrouwbare instrumenten en online tools, kunnen wij alle soorten competentiescans en assessments uitvoeren, om onze opdrachtgevers een gefundeerde selectie- of ontwikkelgerichte beslissing te laten nemen.

Vragen die wij regelmatig beantwoorden zijn:

 • Is deze persoon geschikt voor die functie en tot waar reikt zijn/haar ontwikkelpotentieel?
 • Is deze persoon in staat om zich binnen een jaar die functie eigen te maken en hoe kunnen wij hem/haar hierin begeleiden?
 • Wat is het intelligentieniveau van deze persoon en is dit voldoende om die functie adequaat invulling te geven?
 • Is deze persoon voldoende stressbestendig om die functie adequaat te kunnen uitvoeren?
 • Bezit deze persoon voldoende leidinggevend potentieel om zich verder te kunnen ontwikkelen om op termijn dat team leiding te gaan geven?
 • Welke stijl van leidinggevende laat deze persoon zien en in hoeverre past dit bij de richting die wij met het team en de organisatie op willen?
 • Bezit deze medewerker voldoende wendbaarheid en adaptief vermogen om mee te kunnen in alle veranderingen?

Individueel; Careerexperience

Een multimediale manier om versneld te leren en tot zelfinzicht te komen speciaal ontwikkeld voor managers, adviseurs en professionals.

De Career Experience is een innovatieve, multimediale talentontwikkelmethode. Het individu, het creëren van zelfinzicht, zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid en een unieke leerervaring staan centraal. Door middel van een combinatie van tools, coaching, video en feedback wordt de impact van de leerervaring gemaximaliseerd.

In de Career Experience kiezen wij bewust voor intensief gebruik van videoanalyse en videofeedback omdat beeld en geluid in combinatie met meer traditionele methoden de impact van het leren verdiept en versterkt.

De inzichten van de deelnemer tijdens de Career Experience worden door de deelnemer zelf gepresenteerd in een persoonlijke videorapportage. Zijn/haar leerervaring wordt zo letterlijk zichtbaar in een videorapportage die beschikbaar is zowel voor opdrachtgever als deelnemer.